Nowości w Prawie Pracy – część 16! ;)

7 maja 2019 |

 

Akty które weszły w życie:

  1. Ustawa  o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679)- Druk nr 3050

Zmianie uległ szereg ustaw w tym kodeks pracy, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  • zmiany w Kodeksie pracy:

Art. 4. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1096) wprowadza się następujące zmiany:

art. 22(1 )otrzymuje brzmienie:

„Art. 22(1)

 

§ 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

  1. imię (imiona) i nazwisko;

  2. datę urodzenia;

  3. dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

  4. wykształcenie;

  5. kwalifikacje zawodowe;

  6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

§ 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4-6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

 § 3. Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących:

1) adres zamieszkania;

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

4) wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków pracodawcy nałożonego przepisem prawa.

§ 4. Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 3, gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązku pracodawcy nałożonego przepisem prawa.

§ 5. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 3, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.”;

 po art. 22(1)dodaje się art. 22(1a )i art. 22(1b) w brzmieniu:

„Art. 22(1a) .

 § 1. Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę innych danych osobowych niż wymienione w art. 22(1 )§ 1 i 3, z wyjątkiem danych osobowych o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – 9 – (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.

§ 2. Brak zgody, o której mowa w § 1 lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, a także nie może powodować wobec nich jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę.

 § 3. Przetwarzanie, o którym mowa w § 1, dotyczy danych osobowych udostępnianych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika na wniosek pracodawcy lub danych osobowych przekazanych pracodawcy z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.

Art. 22(1b) . § 1. Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych osobowych następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika. Art. 22(1a) § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Przetwarzanie danych biometrycznych pracownika jest dopuszczalne także wtedy, gdy podanie takich danych jest niezbędne ze względu na kontrolę dostępu do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę lub dostępu do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony.

§ 3. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych nadane przez pracodawcę. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.”;

 w art. 22(2 ):  po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu:

„§ 11 . Monitoring nie obejmuje pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej”,

 § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w § 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. Monitoring pomieszczeń sanitarnych wymaga dodatkowo uzyskania  uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy.”,

 § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Przepis § 9 nie narusza przepisów art. 12 i art. 13 rozporządzenia 2016/679.”;

 w art. 22(9):  w § 1 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.”,

po § 1 2 dodaje się § 1 3 w brzmieniu:

 „§ 13 . Pracodawca żąda od osoby, o której mowa w § 11 pkt 2 oraz w § 12 , aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku oraz skierowania na badania będące podstawą wydania tego orzeczenia.”,

 § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Pracodawca przechowuje orzeczenia wydane na podstawie badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5, orzeczenia i skierowania uzyskane na podstawie § 13 oraz skierowania, o których mowa w § 4a.”,

po § 7 dodaje się § 7 1 w brzmieniu: „§ 7 1 . W przypadku stwierdzenia, że warunki określone w skierowaniu, o którym mowa w § 13 , nie odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, pracodawca zwraca osobie przyjmowanej do pracy to skierowanie oraz orzeczenie lekarskie wydane w wyniku tego skierowania.”

  • W ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych :

W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 i 2371) w art. 8: 1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a – 1d w brzmieniu:

„1a. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości następuje w formie oświadczenia. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

1b. Do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.16)), mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych nadane przez pracodawcę. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

1c. Pracodawca przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 1a, przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń.

1d. Pracodawca dokonuje przeglądu danych osobowych, o których mowa w ust. 1a, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Pracodawca usuwa dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne do realizacji celu określonego w ust. 1a . i 1c.”;

 

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

2. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem ust. 1 – 1b , oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.”.

 

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw – projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej projekt dotyczy dostosowania polskiego porządku prawnego do dyrektywy PE i Rady (UE) 2016/801 w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (wersja przekształcona). 5 grudnia 2018Skierowano do I czytania w komisjach. 12 grudnia 2018 I czytanie w komisjach. 16 stycznia 2019 – II czytanie na posiedzeniu Sejmu. 17 stycznia 2019 r. III czytanie na posiedzeniu Sejmu. 18 tycznia przekazano Prezydentowi i marszałkowi Senatu. 14 lutego 2019 – stanowisko Senatu. Skierowano do: Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. 19 lutego 2019- sprawozdanie komisji. 21 lutego 2019 rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu. 22 lutego 2019.Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu,a 11 marca 2019 Prezydent podpisał ustawę. Data wejścia w życie: 27.04.2019 r.

 

 

Akty oczkujące:

 

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – wpłynął do Sejmu 31 października 2017 r. Projekt dotyczy zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2018 r. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu.- 15 grudnia przekazana do podpisu prezydentowi. Prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego (5 stycznia 2018 r.)

 

 

Projekty zmian:

 

Projekt Zmiana ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – wpłynął do sejmu 2 czerwca 2017 r. 20 czerwca 2017 r. skierowany na I czytanie. Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – wprowadzenia zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy

Projekt po I czytaniu 12 lipca 2017 r. Skierowany do prac w komisji.

6 listopada 2017 wpłynęło stanowisko rządu. Między innymi: „Należy podzielić pogląd projektodawcy, że nie ma racjonalnych przesłanek różnicujących dyskryminację i nierówne traktowanie. Wobec tego zasadna jest proponowana zmiana brzmienia art. 113 oraz art. 183a Kodeksu pracy, który doprowadzi do stworzenia otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację, skutkiem czego każde nierówne traktowanie pracowników − nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami – będzie uznawane za dyskryminację”.

 

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – wpłynął do Sejmu w dniu 13 października 2017 r. Obecnie skierowany do I czytania w komisjach – do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – wyjaśnienia sytuacji studentów I stopnia przed rozpoczęciem studiów II stopnia zatrudnionych na umowę cywilnoprawną w zakresie obowiązku ubezpieczeniowego oraz zmniejszenia klina podatkowo-składkowego przy umowach cywilnoprawnych zawieranych z absolwentami studiów I stopnia bezpośrednio po zakończeniu studiów i zrównania ich w prawach ze studentami studiów jednolitych po ukończeniu III roku studiów. 15 lutego wpłynęło stanowisko rządu – Rada Ministrów negatywnie opiniuje przedstawiony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy – projekt dotyczy zagwarantowania osobom pracującym w niedziele co najmniej dwóch niedziel wolnych w miesiącu- skierowany do I czytania na posiedzenie sejmu. 11 maja wpłynęło stanowisko Rządu

 

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – projekt dotyczy zmiany sposobu wypłacania wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby przypadającej w czasie ciąży. Projekt wpłynął do Sejmu 1 marca 2018 r. 20 marca skierowany na I czytanie na posiedzenie Sejmu. (Druk 2359). 29 maja wpłynęło stanowisko rządu. 23 listopada 2018 I czytanie na posiedzeniu Sejmu.

 

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – dotyczy wprowadzenia do Kodeksu pracy nowej instytucji, jaką jest urlop ciążowy oraz wprowadzenia do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – instytucji zasiłku ciążowego. Zaproponowane zmiany – wg uzasadnienia – pozwolą zmniejszyć wymiar czasu pracy pracownicy w ciąży przy jednoczesnym zachowaniu zarobków na takim samym jak dotychczas poziomie i, z drugiej strony, na wypłacaniu wynagrodzenia przez pracodawcę w stopniu proporcjonalnym do rzeczywiście wykonywanej pracy (Projekt grupy posłów Kukiz’15) – Wpłynął do Sejmu 4 czerwca 2018 r. , obecnie na etapie konsultacji, 14 .06.2018 r. zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia.

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy – projekt dotyczy zobowiązania pracodawców do przedstawiania w publikowanych przez nich ofertach zatrudnienia proponowanego wynagrodzenia, które planują zaproponować aplikującym na dane stanowisko kandydatom. 12 września 2018 r. skierowano na I czytanie na posiedzenie Sejmu. 15 marca 2019 I czytanie na posiedzeniu Sejmu . Skierowano do: Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy – projekt dotyczy wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Wielki Piątek oraz w Wigilię Bożego Narodzenia. 5 grudnia 2018 r. projekt wpłynął do Sejmu. 12 grudnia 2018 r. projekt skierowano do I czytania w komisjach.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

 

 


Skontaktuj się z doradcą

Porozmawiajmy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ