Nowości w Prawie Pracy – część 21! ;)

8 października 2019 |

 

Akty które weszły w życie:

 

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw- wpłynął do sejmu 2 czerwca 2017 r. 20 czerwca 2017 r. Dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – wprowadzenia zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Ustawa weszła w życie 7 września 2019 r.

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy- weszło w życie częściowo z dniem 8 września 2019 r.

 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – dotyczy rozszerzenia katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, o dodatek za staż pracy- wchodzi w życie częściowo z dniem 1 września 2019 r. a częściowo z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – weszło w życie z dniem 1 września 2019 r.

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, pracy i polityki społecznej z 30 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy – zmieniono wzór świadectwa pracy. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się pouczenie o prawie pracownika wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę – o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę, a w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy – o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 września 2019 r.

 

Akty oczkujące:

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. – od 1 stycznia 2020 r. ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2600 zł, a stawkę godzinową w wysokości 17 zł. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacjach pracodawców

 

Ustawą z 4 lipca 2019 r. znowelizowano kodeks postępowania cywilnego, w tym przepisy dotyczące postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, DzU poz. 1469).– Między innymi zmieniono dotychczasowe uprawnienie sądu do orzeczenia w wyroku wydawanym w I instancji obowiązku dalszego zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy będzie dotyczyło nie tylko przypadków, gdy przedmiotem osądu co do istoty sporu będzie uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, ale również żądanie przywrócenia pracownika do pracy. W praktyce oznacza to, że pracownik, który odwołuje się od wypowiedzenia i żąda przywrócenia do pracy, będzie mógł wrócić do firmy już po nieprawomocnym wyroku sądu pierwszej instancji.

 

Projekty zmian:

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa- Dotyczy wprowadzenia do Kodeksu pracy nowej instytucji, jaką jest urlop ciążowy oraz wprowadzenia do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – instytucji zasiłku ciążowego. Zaproponowane zmiany – wg uzasadnienia – pozwolą zmniejszyć wymiar czasu pracy pracownicy w ciąży przy jednoczesnym zachowaniu zarobków na takim samym jak dotychczas poziomie i, z drugiej strony, na wypłacaniu wynagrodzenia przez pracodawcę w stopniu proporcjonalnym do rzeczywiście wykonywanej pracy (Projekt grupy posłów Kukiz’15) – Wpłynął do Sejmu 4 czerwca 2018 r., obecnie na etapie konsultacji. 14 czerwca 2018 r. zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia.

 

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o społecznej inspekcji pracy – projekt dotyczy uzależnienia udzielenia społecznemu inspektorowi pracy informacji oraz okazania mu dokumentów, w przypadkach, gdy wiązałoby się to z udostępnieniem danych osobowych pracownika, od uzyskania zgody tego pracownika. Projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 kwietnia 2018 r. (sygn. K 6/15).

 

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – projekt dotyczy przywrócenia większej podstawy obliczenia emerytury urodzonym w 1953 r. ubezpieczonym którzy pobierali wcześniejszą emeryturę bez obiektywnej wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej emerytury pomniejszą emeryturę powszechną i stanowi wykonanie wyroku TK sygn. akt P 20/16. 15 lipca 2019 Projekt wpłynął do Sejmu. 31 lipca 2019 skierowano do I czytania w komisjach.

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – projekt dotyczy przerzucenia na organ rentowy ciężaru dowodzenia w postępowaniach o ponowne obliczenie wysokości renty i emerytury osobom, którym przysługiwało świadczenie emerytalne na podstawie ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin i których świadczenia zostały ustalone przed dniem 31 grudnia 1998 r. 31 lipca 2019Projekt wpłynął do Sejmu, 9 sierpnia 2019 r. skierowano do I czytania w komisjach – do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Dotyczy on „odmrożenia” od 1 sierpnia 2019 r. funduszu świadczeń socjalnych w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2019. 28 08 2019 skierowany do opinii Biura Legislacji. 29 sierpnia 2019 r. skierowano na I czytanie na posiedzenie sejmu. 11 września 2019 r. projekt po I, II i III czytaniu na posiedzeniu sejmu. 26 września 2019r. Senat nie wniósł poprawek.Ustawę przekazano 27 września 2019 r. do podpisu prezydentowi.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 


Skontaktuj się z doradcą

Porozmawiajmy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ