Nowości w Prawie Pracy – część 28! ;)

2 czerwca 2020 |

 

Akty które weszły w życie:

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 

Projekty zmian:

 

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw   Projekt wpłynął do Sejmu, 22 listopada 2019 – Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu. 9 stycznia 2020 r. I czytanie na posiedzeniu Sejmu. 23 stycznia 2020 r. kontynuacja I czytania na posiedzeniu Sejmu. Skierowano do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 34).

 

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.  Projekt dotyczy wprowadzenia możliwości przejścia na emeryturę dla osób posiadających co najmniej 40-letni okres składkowy od podstawy wymiaru nie niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników.  13 maja 2016-  Projekt wpłynął do Sejmu . 22 listopada 2019-  Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu. W dniu 13 lutego 2020 r. – I czytanie na posiedzeniu Sejmu, skierowano do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny ( druk nr 32).

 

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw– projekt dotyczy zniesienia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek w postaci trzydziestokrotności prognozy przeciętnego wynagrodzenia, podniesienia najniższej emerytury i renty do wysokości 1600 złotych, a najniższej renty dla osób częściowo niezdolnych do pracy do wysokości 1200 złotych oraz wprowadzenia pojęcia najwyższej emerytury w wysokości równej sześciokrotności wynagrodzenia minimalnego w roku poprzedzającym rok przejścia na emeryturę.  19 listopada 2019 r. projekt wpłynął DO Sejmu. 8 stycznia 2020 r. projekt Skierowano do I czytania w komisjach (Komisja Polityki Społecznej i Rodziny). 15 stycznia 2020 r. odbyło się I czytanie w komisjach. 15 stycznia 2020 r. sprawozdanie komisji: wniesiono o odrzucenie projektu ustawy. (druk nr 142)

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy- projekt zakłada nałożenie na pracodawców obowiązku publikowania w ogłoszeniu o pracę informacji o widełkach proponowanego wynagrodzenia dla kandydata. Po art. 183e proponuje się dodanie art. 183f w brzmieniu: „Pracodawca, publikując w dowolnej formie informację o możliwości zatrudnienia pracownika na danym stanowisku pracy, uwzględnia w niej kwotę proponowanego wynagrodzenia brutto. W przypadku, w którym wskazuje się minimalną i maksymalną wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, w informacji o możliwości zatrudnienia umieszcza się wzmiankę, że kwota ta podlega negocjacji; Projekt wpłynął do Sejmu 12 grudnia 2019 r. 8 stycznia 2020 r. skierowany do I czytania na posiedzenie Sejmu. (druk nr 135).

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o uchyleniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.– projekt dotyczy zagwarantowania osobom pracującym w niedziele co najmniej dwóch niedziel wolnych w miesiącu oraz uchylenia ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziel i święta oraz w niektóre inne dni.  Projekt wpłynął do Sejmu 12 grudnia 2019 r. Skierowany do I czytania na posiedzenie Sejmu- 8 stycznia 2020 r.  1 czerwca 2020 – wpłynęło stanowisko rządu.(druk nr 134)

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy zniesienia zasady zmniejszania lub zawieszania renty osobom, których dochody przekraczają ustalone limity; projektowane rozwiązania mają obejmować renty z tytułu niezdolności do pracy (zarówno z systemu powszechnego jak i systemu rolnego), renty socjalne oraz renty inwalidzkie w systemie służb mundurowych.  Projekt wpłynął do Sejmu 12 grudnia 2019 r. 8 stycznia 2020 r. Skierowano do I czytania w Komisjach. (druk nr 131)

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Projekt dotyczy stworzenia pracownikom o bardzo długim stażu możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego; dla kobiet, które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat oraz ukończone 55 lat a także mężczyzn, mających okres składkowy i nieskładkowy co najmniej 40 lat oraz ukończone 60 lat- projekt wpłynął 23 stycznia 2020 r.. 12 lutego 2020 r. skierowano do I czytania w komisjach (druk nr 247)

 

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych– projekt dotyczy likwidacji obowiązku opłaty składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz wprowadzenia systemu dobrowolnych składek (składki na: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) przez przedsiębiorców. Projekt wpłynął do Sejmu 5 grudnia 2019 r. Skierowany do I czytania w komisjach 12 grudnia 2019 r. (druk nr 58).

 

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne– dotyczy przebudowy modelu funkcjonowania OFE umożliwiającego przeniesienie środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (IKE lub ZUS) oraz wprowadzenia systemu emerytalnego opartego na czterech filarach: 1) Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) (dobrowolne, prywatne i kapitałowe); 2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS); 3) Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK); 4) Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Projekt wpłynął do Sejmu 20 grudnia 2019 r.  9 stycznia 2020 r. – I czytanie na posiedzeniu Sejmu. 12 lutego 2020 r. II czytanie na posiedzeniu Sejmy. 13 lutego 2020 r. III czytanie na posiedzeniu sejmu. 18 lutego 2020 r. ustawę przekazano Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu. 13 marca 2020 r. stanowisko Senatu – o odrzuceniu ustawy  (druk nr. 114)

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych– projekt dotyczy wprowadzenia rozwiązań zmierzających do przerzucenia z wnioskodawcy na organ rentowy obowiązku przeprowadzenia postępowania w oparciu o dowody znane organowi z urzędu w stosunku do osób występujących o ponowne obliczenie podstawy emerytury górniczej w przypadku zlikwidowanych zakładów pracy. Projekt wpłynął 14 lutego 2020 r. 25 marca 2020 r. skierowany do I czytania w Komisjach (druk nr 290).

 

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych– projekt dotyczy przywrócenia większej podstawy obliczenia emerytury ubezpieczonym, którzy pobierali wcześniejszą emeryturę bez obiektywnej wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej emerytury pomniejszą emeryturę powszechną (w większości przypadków dotyczy to kobiet urodzonych w 1953 r.). 20 grudnia druk wpłynął do Sejmu. 20 marca 2020 r. skierowano do I czytania w Komisjach. (druk nr. 283)

 

Rządowy projekt ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów– projekt dotyczy określenia warunków nabywania prawa do dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2021 r. oraz zasad jego wypłaty. 11 marca 2020 r. projekt wpłynął do Sejmu.  23 marca 2020 r. – projekt skierowany do I czytania w Komisjach. (druk nr 280) .

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Skontaktuj się z doradcą

Porozmawiajmy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ