Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych a koszty płacy poniesione z uchybieniem terminów

16 kwietnia 2020 |

Pracodawcy przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (ujętego w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych). Takie dofinansowanie w określonych jednak sytuacjach nie przysługuje, w szczególności jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni. Niniejsze opracowanie odpowie na pytanie: co to oznacza w praktyce?

 

 

O przekroczenia jakich terminów chodzi?

 

Z regulacji prawnej nie wynika przekroczenie których terminów powoduje pozbawienie prawa do dofinansowania. W literaturze wskazuje się, że chodzi tu w szczególności o:

 

  • 1. termin wypłaty wynagrodzenia do rąk pracownika lub na jego rachunek bankowy,

  • 2. termin opłacania składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych i ubezpieczenie zdrowotne,

  • 3. termin wpłaty do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują przychody m.in. ze stosunku pracy [1].

 

Jaki jest skutek przekroczenia terminów?

 

Jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, pracodawca nie otrzyma świadczenia na pracownika niepełnosprawnego, co można uznać za równoznaczne ze wstrzymaniem dofinansowania. Wówczas Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania.

 

Warunek ten ma jednak charakter przemijający. Oznacza to, że na bieżąco należy ustalać jego wypełnienie – i w zależności od stanu faktycznego prawo do dofinansowania będzie przysługiwać albo nie [2].

 

Czy przyczyna niedotrzymania terminu ma znaczenie?

 

Skutkiem stwierdzenia nieterminowego poniesienia kosztów płacy jest zawsze sankcja w postaci braku możliwości uzyskania dofinansowania przez pracodawcę, niezależnie od przyczyn opóźnienia [3].

 

Jaki wpływ na dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ma odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek?

 

Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych.

 

Obecnie przedmiotowa ulga w opłacaniu składek (bez opłaty prolongacyjnej) została ujęta w ramach rozwiązań zmierzających do zmniejszenia obciążeń i zachowania płynności finansowej, mających zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, składających się na tzw. tarczę antykryzysową. Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność, ani wielkość podmiotu wnioskującego.

 

Odroczenie terminu płatności z zasady stosowane do terminów, które nie upłynęły, skutkuje tym, że w odniesieniu do składek objętych odroczeniem terminu płatności ustawowy termin płatności składek nie miał zastosowania, a więc tym bardziej mu nie uchybiono. Jeżeli zatem termin odroczony zostanie dotrzymany, to nie dojdzie do uchybienia [4]. Wynika to z okoliczności, że zawarcie umowy o odroczenie terminu płatności wyznacza nowy termin płatności danej należności.

 

Powyższe potwierdza PFRON. I tak, Fundusz uznaje, iż przyznane pracodawcy ulgi w postaci odroczenia terminu płatności należności podatkowych i ZUS-owskich (w tym automatyczne na podstawie przepisu prawa), związane z panowaniem koronawirusa, będą traktowane jako wyznaczenie nowych terminów płatności. Jeśli więc pracodawca dotrzyma nowego terminu płatności (lub opóźni się z płatnością maksymalnie o 14 dni, a umowa – gdy była zawarta – nie zostanie rozwiązana), ma prawo uznać, że warunek terminowości opłacenia składek lub podatku został dotrzymany. Uwagi wymaga fakt, iż w sytuacjach odroczenia terminów, które zostały przyznane z uwagi na inne czynniki – niż ograniczenia związane z koronawirusem – dla celów ubiegania się o dofinansowania do wynagrodzeń – wniosek do odpowiedniego organu o przyznanie ulgi w zapłacie zobowiązania, należy złożyć przed upływem standardowego terminu, wynikającego z przepisów. [5]

 

Powyższe oznacza, że odroczenie składek ZUS w związku z sytuacją wywołaną koronawirusem, zwłaszcza jeżeli zostaną złożone przed upływem terminu płatności, nie będzie mieć wpływu na dofinansowania z PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

 

 

[1] Włodarczyk Mirosław (red.), Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz

[2] ibidem

[3] wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dn. 15 stycznia 2019 r., sygn. akt V SA/Wa 1632/18

[4] pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 23 czerwca 2014r., znak BON-I-52311-182-2-LK/2014

[5] http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/tarcza-antykryzysowa-najwazniejsze-zmiany-dla-dofinansowan-do-wynagrodzen-pracownikow-niepe/

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

 


Skontaktuj się z doradcą

Porozmawiajmy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ