Nowości w Prawie Pracy – część 23! ;)

4 grudnia 2019 |

 

Akty które weszły w życie:

 

Ustawą z 4 lipca 2019 r. znowelizowano kodeks postępowania cywilnego, w tym przepisy dotyczące postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, DzU poz. 1469). Między innymi zmieniono dotychczasowe uprawnienie sądu do orzeczenia w wyroku wydawanym w I instancji obowiązku dalszego zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy będzie dotyczyło nie tylko przypadków, gdy przedmiotem osądu co do istoty sporu będzie uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, ale również żądanie przywrócenia pracownika do pracy. W praktyce oznacza to, że pracownik, który odwołuje się od wypowiedzenia i żąda przywrócenia do pracy, będzie mógł wrócić do firmy już po nieprawomocnym wyroku sądu pierwszej instancji.

 

Akty oczkujące:

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. – od 1 stycznia 2020 r. ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2600 zł, a stawkę godzinową w wysokości 17 zł. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Projekty zmian:

 

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o społecznej inspekcji pracy – projekt dotyczy uzależnienia udzielenia społecznemu inspektorowi pracy informacji oraz okazania mu dokumentów, w przypadkach, gdy wiązałoby się to z udostępnieniem danych osobowych pracownika, od uzyskania zgody tego pracownika. Projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 kwietnia 2018 r. (sygn. K 6/15). (druk nr 3485)

 

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – projekt dotyczy przywrócenia większej podstawy obliczenia emerytury urodzonym w 1953 r. ubezpieczonym którzy pobierali wcześniejszą emeryturę bez obiektywnej wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej emerytury pomniejszą emeryturę powszechną i stanowi wykonanie wyroku TK sygn. akt P 20/16. 15 lipca 2019 Projekt wpłynął do Sejmu. 31 lipca 2019 skierowano do I czytania w komisjach (druk nr 3720).

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – projekt dotyczy przerzucenia na organ rentowy ciężaru dowodzenia w postępowaniach o ponowne obliczenie wysokości renty i emerytury osobom, którym przysługiwało świadczenie emerytalne na podstawie ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin i których świadczenia zostały ustalone przed dniem 31 grudnia 1998 r. 31 lipca 2019Projekt wpłynął do Sejmu, 9 sierpnia 2019 r. Skierowano do I czytania w komisjach do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 3756)

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – projekt dotyczy zniesienia zasady zmniejszania lub zawieszania renty osobom, których dochody przekraczają ustalone limity. 30 sierpnia 2019 projekt wpłynął do Sejmu (druk nr 3843)

 

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt wpłynął do Sejmu, 22 listopada 2019 – skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu (druk nr 34).

 

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. 13 maja 2016 r. projekt wpłynął do Sejmu. 22 listopada 2019 r. skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu ( druk nr 32)

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – projekt dotyczy zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2020 r.; składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasada ta zostanie wprowadzona również przy składkach płaconych przez płatnika składek pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych. 13 listopada 2019 r. projekt wpłynął do Sejmu. 13 listopada 2019  skierowano go do I czytania na posiedzeniu Sejmu. 14 listopada 2019 skierowano do opinii do organizacji samorządowych. Projekt wycofany dnia 19-11-2019  (druk nr 14).

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 


Skontaktuj się z doradcą

Porozmawiajmy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ