Nowości w Prawie Pracy – część 26! ;)

3 marca 2020 |

 

 Akty które weszły w życie:

 

  • 1. Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej-dotyczy poszerzenia rozwiązań tzw. Małego ZUS-u w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Projekt wpłynął do Sejmu 27 listopada 2019 r.Pierwsze czytanie w komisjach 11 grudnia 2019 r. II czytanie na posiedzeniu Sejmu 12 grudnia 2019 r. III czytanie na posiedzeniu sejmu 12 grudnia 2019 r. Stanowisko Senatu 18 grudnia 2019 r. (nie wniesiono poprawek). 27 grudnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę.

  •  

  • 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy – rozporządzenie weszło w życie 21 lutego 2020 r.

 

Akty oczkujące:

 

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy modyfikacji obecnie obowiązujących zasad waloryzacji świadczeń z ubezpieczenia społecznego polegającej na podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do 1200 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej; 900 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł. Projekt wpłynął do Sejmu 24 grudnia 2019 r. Skierowany do I czytania w Komisjach 30 grudnia 2019 r.II i III czytanie na posiedzeniu Sejmu 9 stycznia 2020r. 10 stycznia 2020 r. przekazano ustawę do Senatu. 6 lutego 2020 r. Senat nie wniósł poprawek. 13 lutego 2020 r. Prezydent podpisał ustawę.

 

Projekty zmian:

 

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw   Projekt wpłynął do Sejmu, 22 listopada 2019 – Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu. 9 stycznia 2020 r. I czytanie na posiedzeniu Sejmu. 23 stycznia 2020 r. kontynuacja I czytania na posiedzeniu Sejmu. Skierowano do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 34).

 

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy wprowadzenia możliwości przejścia na emeryturę dla osób posiadających co najmniej 40-letni okres składkowy od podstawy wymiaru nie niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników. 13 maja 2016-  Projekt wpłynął do Sejmu. 22 listopada 2019-  Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu. W dniu 13 lutego 2020 r. – I czytanie na posiedzeniu Sejmu, skierowano do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw- projekt dotyczy zniesienia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek w postaci trzydziestokrotności prognozy przeciętnego wynagrodzenia, podniesienia najniższej emerytury i renty do wysokości 1600 złotych, a najniższej renty dla osób częściowo niezdolnych do pracy do wysokości 1200 złotych oraz wprowadzenia pojęcia najwyższej emerytury w wysokości równej sześciokrotności wynagrodzenia minimalnego w roku poprzedzającym rok przejścia na emeryturę.  19 listopada 2019 r. projekt wpłynął DO Sejmu. 8 stycznia 2020 r. projekt Skierowano do I czytania w komisjach (Komisja Polityki Społecznej i Rodziny). 15 stycznia 2020 r. odbyło się I czytanie w komisjach. 15 stycznia 2020 r. sprawozdanie komisji: wniesiono o odrzucenie projektu ustawy.

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy- projekt zakłada nałożenie na pracodawców obowiązku publikowania w ogłoszeniu o pracę informacji o widełkach proponowanego wynagrodzenia dla kandydata. Po art. 183e proponuje się dodanie art. 183f w brzmieniu: „Pracodawca, publikując w dowolnej formie informację o możliwości zatrudnienia pracownika na danym stanowisku pracy, uwzględnia w niej kwotę proponowanego wynagrodzenia brutto. W przypadku, w którym wskazuje się minimalną i maksymalną wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, w informacji o możliwości zatrudnienia umieszcza się wzmiankę, że kwota ta podlega negocjacji; Projekt wpłynął do Sejmu 12 grudnia 2019 r. 8 stycznia 2020 r. skierowany do I czytania na posiedzenie Sejmu.

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o uchyleniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni – projekt dotyczy zagwarantowania osobom pracującym w niedziele co najmniej dwóch niedziel wolnych w miesiącu oraz uchylenia ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziel i święta oraz w niektóre inne dni.  Projekt wpłynął do Sejmu 12 grudnia 2019 r. Skierowany do I czytania na posiedzenie Sejmu 8 stycznia 2020 r.

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.. Projekt dotyczy zniesienia zasady zmniejszania lub zawieszania renty osobom, których dochody przekraczają ustalone limity; projektowane rozwiązania mają obejmować renty z tytułu niezdolności do pracy (zarówno z systemu powszechnego jak i systemu rolnego), renty socjalne oraz renty inwalidzkie w systemie służb mundurowych.  Projekt wpłynął do Sejmu 12 grudnia 2019 r. 8 stycznia 2020 r. Skierowano do I czytania w Komisjach.

 

Rządowy projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Projekt dotyczy zapewnienia dodatkowego wsparcia dla emerytów i rencistów w formie wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Projekt wpłynął do Sejmu 24 grudnia 2019 r. Pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu 8 stycznia 2020 r. II oraz III czytanie 9 stycznia 2020 r. 10 stycznia 2020 r. ustawę przekazano do Senatu. 6 lutego 2020 r. Senat wniósł poprawki, Skierowano do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 11 lutego 2020 sprawozdanie komisji – komisja odrzuciła poprawki. 1 lutego 2020 r. przekazani ustawę Prezydentowi do podpisu.

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych- projekt dotyczy stworzenia pracownikom o bardzo długim stażu możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego; dla kobiet, które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat oraz ukończone 55 lat a także mężczyzn, mających okres składkowy i nieskładkowy co najmniej 40 lat oraz ukończone 60 lat- projekt wpłynął 23 stycznia 2020 r.. 12 lutego 2020 r. skierowano do I czytania w komisjach.

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych- projekt dotyczy likwidacji obowiązku opłaty składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz wprowadzenia systemu dobrowolnych składek (składki na: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) przez przedsiębiorców. Projekt wpłynął do Sejmu 5 grudnia 2019 r. Skierowany do I czytania w komisjach 12 grudnia 2019 r.

 

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne- dotyczy przebudowy modelu funkcjonowania OFE umożliwiającego przeniesienie środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (IKE lub ZUS) oraz wprowadzenia systemu emerytalnego opartego na czterech filarach: 1) Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) (dobrowolne, prywatne i kapitałowe); 2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS); 3) Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK); 4) Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Projekt wpłynął do Sejmu 20 grudnia 2019 r.  9 stycznia 2020 r. – I czytanie na posiedzeniu Sejmu. 12 lutego 2020 r. II czytanie na posiedzeniu Sejmy. 13 lutego 2020 r. III czytanie na posiedzeniu sejmu. 18 lutego 2020 r. ustawę przekazano Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Skontaktuj się z doradcą

Porozmawiajmy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ