Nowości w prawie pracy – część 35 ;)

4 stycznia 2021 |

Akty które weszły w życie:

1. Rozporządzenie rady ministrów z dnia 15 września 2020r.w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021r.-

-Od dnia 1stycznia 2021r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2800zł

-Od dnia 1stycznia 2021r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30zł

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

2.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy –  (Dz. U. 2020 poz. 2131)

3.Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia13 listopada 2020r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – (Dz. U. z 2020 r. poz.2207)

4.Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów- weszło w życie 1 stycznia 2020 r. –( Dz. U. 2020. Poz. 2366);

5.Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 r.- Ustawa z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.).- art. 22 – W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266 i 321) wprowadza się następujące zmiany:

  • w art. 36 dodaje się ust. 17

17. Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

  • w art. 45 w ust. 1 po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

,, 1b) ewidencjonuje się informacje dotyczące zawartych umów o dzieło, o których mowa w art. 36 ust. 17; „;

  • w art. 49 w ust. 2 w pkt 8 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

,, 9)informacji o zawartych umowach o dzieło, o których mowa w art. 36 ust. 17 „;

  • w art. 50 w ust. 17 w pkt 4 w lit. f na końcu dodaje się średnik i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

,, 5)dotyczące umów o dzieło, o których mowa w art. 36 ust. 17 „.

6.Zmiana art. 281 i 282 Kodeksu pracy – wz. z wejściem w życie z 1 grudnia 2020 r. art. 3 ustawy z  zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2432):

Art. 281 § 2. Jeżeli pracownik, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące

– pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł.

Art. 282 § 3. Kto wbrew obowiązkowi wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi będącemu osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące

– podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł.

Projekty zmian:

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – projekt dotyczy zwiększenia kwoty zasiłku pogrzebowego z 4000zł do 7000zł- 1 grudnia 2020 Projekt wpłynął do Sejmu. 9 grudnia 2020- Skierowano do I czytania w komisjach, do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. (- druk nr 823).

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw- projekt dotyczy zwaloryzowania w 2021 r. świadczeń emerytalno-rentowych wskaźnikiem waloryzacji 103,84 proc., z gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł. 16 grudnia 2020 projekt wpłynął do Sejmu. 23 grudnia 2020- Skierowano do I czytania w komisjach, do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (- druk nr 858).

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych – projekt dotyczy propozycji odroczenia terminu wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). 22 października 2020 projekt wpłynął do Sejmu. 17 listopada 2020 skierowano do I czytania w komisjach- do Komisji Finansów Publicznych ( Druk nr 747).

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy– projekt dotyczy rozszerzenia definicji mobbingu o problem niższych wynagrodzeń kobiet względem mężczyzn za taką samą pracę tej samej wartości. 2 lipca 2020 projekt wpłynął do Sejmu.7 lipca 2020 skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu. 22 lipca 2020 I czytanie na posiedzeniu Sejmu. (druk nr 463).

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa -projekt dotyczy wprowadzenia przepisów, które uchronią kobiety przed ponoszeniem negatywnych skutków ekonomicznych z tytułu tymczasowego obniżenia czasu pracy oraz urodzenia dziecka w czasie pandemii. 11 września 2020 projekt wpłynął do Sejmu. 30 września 2020 skierowano do I czytania w komisjach- do Komisji Finansów Publicznych. (druk nr 649)

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych projekt dotyczy przywrócenia emerytur urodzonym także w innym niż 1953 rok, pełnej podstawy obliczenia emerytur, pomniejszonej w 2012 r., o kwoty pobranych tzw. emerytur wcześniejszych – pod warunkiem, że nie spełniały warunków na nabycie praw do emerytury powszechnej na podstawie art. 24 przed 1 stycznia 2013 r.  września 2020- Projekt wpłynął do Sejmu – druk nr 647. 30 września 2020 skierowano do I czytania w komisjach- do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 28 grudnia 2020 wpłynęło stanowisko rządu– negatywnie  opiniuje  senacki  projekt ustawy o  zmianie  ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk 647)

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych– projekt dotyczy zniwelowania negatywnych skutków społecznych stosowania przepisów ustawy covidowej związanych z obniżeniem wysokości świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w tym zasiłków macierzyńskich w związku z wprowadzeniem mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy, w tym obniżenia wymiaru czasu pracy o maksymalnie 20 %-   14 września 2020 projekt wpłynął do Sejmu . 30 września 2020- skierowano do I czytania w komisjach-  do Komisji Finansów Publicznych (druk nr 648)

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw   Projekt wpłynął do Sejmu, 22 listopada 2019 – Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu. 9 stycznia 2020 r. I czytanie na posiedzeniu Sejmu. 23 stycznia 2020 r. kontynuacja I czytania na posiedzeniu Sejmu. Skierowano do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 34).

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.  Projekt dotyczy wprowadzenia możliwości przejścia na emeryturę dla osób posiadających co najmniej 40-letni okres składkowy od podstawy wymiaru nie niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników.  13 maja 2016-  Projekt wpłynął do Sejmu . 22 listopada 2019-  Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu. W dniu 13 lutego 2020 r. – I czytanie na posiedzeniu Sejmu, skierowano do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (- druk nr 32)

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw- projekt dotyczy zniesienia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek w postaci trzydziestokrotności prognozy przeciętnego wynagrodzenia, podniesienia najniższej emerytury i renty do wysokości 1600 złotych, a najniższej renty dla osób częściowo niezdolnych do pracy do wysokości 1200 złotych oraz wprowadzenia pojęcia najwyższej emerytury w wysokości równej sześciokrotności wynagrodzenia minimalnego w roku poprzedzającym rok przejścia na emeryturę.  19 listopada 2019 r. projekt wpłynął DO Sejmu. 8 stycznia 2020 r. projekt Skierowano do I czytania w komisjach (Komisja Polityki Społecznej i Rodziny). 15 stycznia 2020 r. odbyło się I czytanie w komisjach. 15 stycznia 2020 r. sprawozdanie komisji: wniesiono o odrzucenie projektu ustawy. (druk nr 142)

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy– projekt zakłada nałożenie na pracodawców obowiązku publikowania w ogłoszeniu o pracę informacji o widełkach proponowanego wynagrodzenia dla kandydata. Po art. 183e proponuje się dodanie art. 183f w brzmieniu: „Pracodawca, publikując w dowolnej formie informację o możliwości zatrudnienia pracownika na danym stanowisku pracy, uwzględnia w niej kwotę proponowanego wynagrodzenia brutto. W przypadku, w którym wskazuje się minimalną i maksymalną wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, w informacji o możliwości zatrudnienia umieszcza się wzmiankę, że kwota ta podlega negocjacji; Projekt wpłynął do Sejmu 12 grudnia 2019 r. 8 stycznia 2020 r. skierowany do I czytania na posiedzenie Sejmu. 14 lipca 2020 wpłynęło stanowisko rządu (druk nr 135).

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o uchyleniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.- projekt dotyczy zagwarantowania osobom pracującym w niedziele co najmniej dwóch niedziel wolnych w miesiącu oraz uchylenia ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziel i święta oraz w niektóre inne dni.  Projekt wpłynął do Sejmu 12 grudnia 2019 r. Skierowany do I czytania na posiedzenie Sejmu- 8 stycznia 2020 r.  1 czerwca 2020 – wpłynęło stanowisko rządu (druk nr 134)

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.. Projekt dotyczy zniesienia zasady zmniejszania lub zawieszania renty osobom, których dochody przekraczają ustalone limity; projektowane rozwiązania mają obejmować renty z tytułu niezdolności do pracy (zarówno z systemu powszechnego jak i systemu rolnego), renty socjalne oraz renty inwalidzkie w systemie służb mundurowych.  Projekt wpłynął do Sejmu 12 grudnia 2019 r. 8 stycznia 2020 r. Skierowano do I czytania w Komisjach. (druk nr 131)

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych– projekt dotyczy stworzenia pracownikom o bardzo długim stażu możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego; dla kobiet, które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat oraz ukończone 55 lat a także mężczyzn, mających okres składkowy i nieskładkowy co najmniej 40 lat oraz ukończone 60 lat- projekt wpłynął 23 stycznia 2020 r.. 12 lutego 2020 r. skierowano do I czytania w komisjach (- druk nr 247)

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych– projekt dotyczy likwidacji obowiązku opłaty składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz wprowadzenia systemu dobrowolnych składek (składki na: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) przez przedsiębiorców. Projekt wpłynął do Sejmu 5 grudnia 2019 r. Skierowany do I czytania w komisjach 12 grudnia 2019 r. (druk nr 58).

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne– dotyczy przebudowy modelu funkcjonowania OFE umożliwiającego przeniesienie środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (IKE lub ZUS) oraz wprowadzenia systemu emerytalnego opartego na czterech filarach: 1) Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) (dobrowolne, prywatne i kapitałowe); 2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS); 3) Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK); 4) Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Projekt wpłynął do Sejmu 20 grudnia 2019 r.  9 stycznia 2020 r. – I czytanie na posiedzeniu Sejmu. 12 lutego 2020 r. II czytanie na posiedzeniu Sejmy. 13 lutego 2020 r. III czytanie na posiedzeniu sejmu. 18 lutego 2020 r. ustawę przekazano Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu. 13 marca 2020 r. stanowisko Senatu – o odrzuceniu ustawy  (- druk nr. 114)

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych– projekt dotyczy wprowadzenia rozwiązań zmierzających do przerzucenia z wnioskodawcy na organ rentowy obowiązku przeprowadzenia postępowania w oparciu o dowody znane organowi z urzędu w stosunku do osób występujących o ponowne obliczenie podstawy emerytury górniczej w przypadku zlikwidowanych zakładów pracy. Projekt wpłynął 14 lutego 2020 r. 25 marca 2020 r. skierowany do I czytania w Komisjach. 7 sierpnia 2020 – wpłynęło stanowisko rządu. (druk nr 290).

Rządowy projekt ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów– projekt dotyczy określenia warunków nabywania prawa do dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2021 r. oraz zasad jego wypłaty. 11 marca 2020 r. projekt wpłynął do Sejmu.  23 marca 2020 r. – projekt skierowany do I czytania w Komisjach. (druk nr 280) .


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ