Nowości w prawie pracy- część 66 ;)

6 marca 2024 |

I. AKTY, KTÓRE WESZŁY W ŻYCIE:

1. Ustawy

Ustawa z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2024 poz. 232)

Ustawa weszła w życie z dniem 22 lutego 2024 r.

Najważniejszą zmianą jest przedłużenie do dnia 30 czerwca 2024 r. okresu, w którym pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Ukrainy ze statusem UKR, jest uznawany za legalny (zmiana art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

2. Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz.U. 2024 poz. 55)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31 stycznia 2024 r.

3. Teksty jednolite

STYCZEŃ 2024 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2024 poz. 44)

Tekst jednolity wszedł w życie z dniem 12 stycznia 2024 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.2024.61)

Tekst jednolity wszedł w życie z dniem 19 stycznia 2024 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U.2024.73)

Tekst jednolity wszedł w życie z dniem 23 stycznia 2024 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U.2024.97)

Tekst jednolity wszedł w życie z dniem 26 stycznia 2024 r.

LUTY 2024 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024 poz. 167)

Tekst jednolity wszedł w życie z dniem 9 lutego 2024 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. 2024 poz. 220);

Tekst jednolity wszedł w życie z dniem 20 lutego 2024 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2024 poz. 288);

Tekst jednolity wszedł w życie z dniem 29 lutego 2024 r.

II. AKTY OCZEKUJĄCE NA WEJŚCIE W ŻYCIE:

(brak)

III. POZOSTAŁE PROJEKTY:

Druk nr 187

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej

projekt dotyczy możliwości przejścia na emeryturę stażową urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. którzy mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lata dla mężczyzn, pod warunkiem, że przysługująca temu ubezpieczonemu emerytura obliczona w formule zdefiniowanej składki będzie równa lub wyższa emeryturze minimalnej;

30 stycznia 2024 – projekt wpłynął do Sejmu;

8 lutego 2024 – I czytanie na posiedzeniu Sejmu;

Druk nr 154

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

projekt dotyczy stopniowej likwidacji obowiązku opłaty składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz wprowadzenia systemu dobrowolnych składek dla przedsiębiorców (w pierwszym roku jej obowiązywania dobrowolność ubezpieczeń miałaby objąć mikroprzedsiębiorców, w drugim małych i średnich, a od trzeciego wszystkich przedsiębiorców);

15 stycznia 2024 – skierowano do I czytania w komisjach do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Druk nr 32 (wcześniej: druk nr 3292)

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej

projekt dotyczy wprowadzenia nowej reguły zbiegu prawa do nabytej z tytułu bycia wdową lub wdowcem renty rodzinnej, wojskowej renty rodzinnej, policyjnej renty rodzinnej lub renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi

7 lutego 2024 – I czytanie na posiedzeniu Sejmu, skierowano do: Komisji Polityki Społecznej i  Rodziny

Druk nr 30 (wcześniej: druk nr 3099)

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej;

25 stycznia 2024 – I czytanie na posiedzeniu Sejmu, skierowano do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Druk nr 27 (wcześniej druk nr 1692)

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw

Projekt dotyczy wprowadzenia do polskiego systemu prawnego emerytury przysługującej wyłącznie z tytułu osiągniętego okresu ubezpieczenia tj. Emerytury stażowej, dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., czyli osób objętych nowym systemem emerytalnym, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn

8 lutego 2024 – I czytanie na posiedzeniu Sejmu, skierowano do: Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ