Nowości w prawie pracy – część 67 ;)

9 kwietnia 2024 |

I. AKTY, KTÓRE WESZŁY W ŻYCIE:

1. Ustawy

(brak ustaw)

2. Rozporządzenia

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2024 poz. 322)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 marca 2024 r.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. 2024 poz. 451)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r.

3. Teksty jednolite

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Tekst jednolity wszedł w życie z dniem 29 marca 2024 r.

II. AKTY OCZEKUJĄCE NA WEJŚCIE W ŻYCIE:

(brak aktów oczekujących na wejście w życie)

III. POZOSTAŁE PROJEKTY:

Druk nr 275

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

projekt dotyczy wprowadzenia dla przedsiębiorców urlopu od składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w ciągu roku, które będą opłacane za nich z budżetu państwa

22 marca 2024 – projekt wpłynął do Sejmu

29 marca 2024 –  skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

Druk nr 187

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej

projekt dotyczy możliwości przejścia na emeryturę stażową urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. którzy mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lata dla mężczyzn, pod warunkiem, że przysługująca temu ubezpieczonemu emerytura obliczona w formule zdefiniowanej składki będzie równa lub wyższa emeryturze minimalnej;

30 stycznia 2024 – projekt wpłynął do Sejmu;

8 lutego 2024 – I czytanie na posiedzeniu Sejmu;

Druk nr 154

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

projekt dotyczy stopniowej likwidacji obowiązku opłaty składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz wprowadzenia systemu dobrowolnych składek dla przedsiębiorców (w pierwszym roku jej obowiązywania dobrowolność ubezpieczeń miałaby objąć mikroprzedsiębiorców, w drugim małych i średnich, a od trzeciego wszystkich przedsiębiorców);

15 stycznia 2024 – skierowano do I czytania w komisjach do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Druk nr 32

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej

projekt dotyczy wprowadzenia nowej reguły zbiegu prawa do nabytej z tytułu bycia wdową lub wdowcem renty rodzinnej, wojskowej renty rodzinnej, policyjnej renty rodzinnej lub renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi

7 lutego 2024 – I czytanie na posiedzeniu Sejmu, skierowano do: Komisji Polityki Społecznej i  Rodziny

Druk nr 30

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej;

25 stycznia 2024 – I czytanie na posiedzeniu Sejmu, skierowano do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Druk nr 27

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw

Projekt dotyczy wprowadzenia do polskiego systemu prawnego emerytury przysługującej wyłącznie z tytułu osiągniętego okresu ubezpieczenia tj. Emerytury stażowej, dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., czyli osób objętych nowym systemem emerytalnym, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn

8 lutego 2024 – I czytanie na posiedzeniu Sejmu, skierowano do: Komisji Polityki Społecznej i Rodziny;


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ