Nowości w prawie pracy – część 68 ;)

14 maja 2024 |

I. AKTY, KTÓRE WESZŁY W ŻYCIE:

1. Ustawy

(brak ustaw)

2. Rozporządzenia

(brak rozporządzeń)

3. Teksty jednolite

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2024 poz. 497)

Tekst jednolity wszedł w życie z dniem 3 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2024 poz. 507)

Tekst jednolity wszedł w życie z dniem 4 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2024 poz. 535)

Tekst jednolity wszedł w życie z dniem 10 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. 2024 poz. 556)

Tekst jednolity wszedł w życie z dniem 12 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz.U. 2024 poz. 583)

Tekst jednolity wszedł w życie z dniem 16 kwietnia 2024 r.

II. AKTY OCZEKUJĄCE NA WEJŚCIE W ŻYCIE:

(brak)

III. POZOSTAŁE PROJEKTY:

Druk nr 342

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

projekt dotyczy przedłużenia do dnia 30 września 2025 r. okresu, w którym pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Ukrainy, którzy przybyli na to terytorium w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, jest uznawany za legalny oraz związanego z tym dostępu do świadczeń zdrowotnych, świadczeń rodzinnych i socjalnych, świadczeń wypłacanych przez ZUS oraz możliwości pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania

2 maja 2024 – projekt wpłynął do Sejmu

8 maja 2024 – I czytanie na posiedzeniu Sejmu, skierowano do: Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Termin przedstawienia sprawozdania do dnia 15-05-2024 r.

Druk nr 325

Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej

projekt dotyczy wprowadzenia nowej reguły zbiegu prawa do nabytej z tytułu bycia wdową lub wdowcem renty rodzinnej, wojskowej renty rodzinnej, policyjnej renty rodzinnej lub renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi, zgodnie którą w razie zbiegu przysługującego uprawnienia osobie takiej wypłaca się rentę wdowią w jednym z dwóch wariantów, zależnie od jej wyboru, tj. renta powiększona o 60 % przysługującej emerytury lub emerytura powiększona o 60 % renty rodzinnej po zmarłym małżonku;

19 marca 2024 – Projekt wpłynął do Sejmu

24 kwietnia 2024 – Skierowano do I czytania w komisjach: do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny;

Druk nr 318

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej)

projekt dotyczy dostosowania polskiego prawa do przepisów UE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem czynnikami rakotwórczymi lub mutagenami podczas pracy w celu ochrony przed substancjami reprotoksycznymi, które wpływają negatywnie na rozrodczość kobiet i mężczyzn.

18 kwietnia 2024 – Projekt wpłynął do Sejmu;

24 kwietnia 2024 – Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu;

9 maja 2024 – I czytanie na posiedzeniu Sejmu, skierowano do: Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Termin przedstawienia sprawozdania do dnia 11-06-2024 r.

Druk nr 317

Rządowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów – projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

projekt dotyczy wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, której celem jest poprawa egzekwowania prawa i polityk UE w określonych dziedzinach przez ustanowienie wspólnych minimalnych norm zapewniających odpowiedni poziom ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa UE

17 kwietnia 2024 – Projekt wpłynął do Sejmu;

24 kwietnia 2024 – Skierowano do I czytania w komisjach: do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Termin przedstawienia sprawozdania do dnia 24-05-2024;

Druk nr 275

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

projekt dotyczy wprowadzenia dla przedsiębiorców urlopu od składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w ciągu roku, które będą opłacane za nich z budżetu państwa

22 marca 2024 – projekt wpłynął do Sejmu

29 marca 2024 –  skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu;

8 maja 2024 – II czytanie na posiedzeniu Sejmu (decyzja: niezwłocznie przystąpiono do III czytania);

9 maja 2024 – III czytanie na posiedzeniu Sejmu;

Druk nr 187

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej

projekt dotyczy możliwości przejścia na emeryturę stażową urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. którzy mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lata dla mężczyzn, pod warunkiem, że przysługująca temu ubezpieczonemu emerytura obliczona w formule zdefiniowanej składki będzie równa lub wyższa emeryturze minimalnej;

30 stycznia 2024 – projekt wpłynął do Sejmu;

8 lutego 2024 – I czytanie na posiedzeniu Sejmu;

Druk nr 154

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

projekt dotyczy stopniowej likwidacji obowiązku opłaty składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz wprowadzenia systemu dobrowolnych składek dla przedsiębiorców (w pierwszym roku jej obowiązywania dobrowolność ubezpieczeń miałaby objąć mikroprzedsiębiorców, w drugim małych i średnich, a od trzeciego wszystkich przedsiębiorców);

15 stycznia 2024 – skierowano do I czytania w komisjach do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Druk nr 32

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej

projekt dotyczy wprowadzenia nowej reguły zbiegu prawa do nabytej z tytułu bycia wdową lub wdowcem renty rodzinnej, wojskowej renty rodzinnej, policyjnej renty rodzinnej lub renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi

7 lutego 2024 – I czytanie na posiedzeniu Sejmu, skierowano do: Komisji Polityki Społecznej i  Rodziny

Druk nr 30

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej;

25 stycznia 2024 – I czytanie na posiedzeniu Sejmu, skierowano do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Druk nr 27

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw

Projekt dotyczy wprowadzenia do polskiego systemu prawnego emerytury przysługującej wyłącznie z tytułu osiągniętego okresu ubezpieczenia tj. Emerytury stażowej, dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., czyli osób objętych nowym systemem emerytalnym, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn

8 lutego 2024 – I czytanie na posiedzeniu Sejmu, skierowano do: Komisji Polityki Społecznej i Rodziny


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ