Paczki świąteczne dla pracowników

23 grudnia 2020 |

Coraz bliżej Święta 😉  Ten rok był wyjątkowy dla wszystkich. Dla wielu przedsiębiorców był to szczególny czas, za który pragną podziękować swoim pracownikom. W większości zakładów pracy nie będzie w tym roku jednak możliwości na tradycyjną wigilię zakładową w gronie wszystkich pracowników z uwagi na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne.  Dobrą zatem ku temu okazją (i nie rzadko także już tradycją) są paczki, talony i premie świąteczne. Pracodawcy zastanawiają się jednak czy świąteczne podarunki powinny być finansowane ze środków trwałych przedsiębiorstwa czy raczej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ? Jaka jest różnica między tymi rozwiązaniami ?

Paczki świąteczne z ZFŚS:

Działalność socjalna pracodawcy zdefiniowana jest w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i obejmuje m.in. udzielanie osobom uprawnionym do korzystania z funduszu pomocy materialnej: rzeczowej lub finansowej. Zatem przepisy prawa nie zabraniają wsparcia materialnego pracowników. Możliwym jest więc przeznaczenie środków z Funduszu socjalnego na pomoc około-świąteczną dla pracowników. Niemniej jednak trzeba mieć na względzie podstawowe zasady działania Funduszu Socjalnego.

Po pierwsze regulamin ! Odpowiednie zapisy o takiej formie pomocy rzeczowej muszą być przewidziane w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Prezent, paczka czy talon to nic bowiem innego jak pomoc rzeczowa przyznawana ze środków tego funduszu. Pomoc rzeczowa może być realizowana z funduszu socjalnego, jednak pod warunkiem, że w regulaminie zostaną zawarte odpowiednie zapisy przewidujące taką pomoc. Zatem regulamin ZFŚS musi  przewidywać możliwość wsparcia rzeczowego pracowników, byłych pracowników, a także dzieci pracowników w okresie Świątecznym.

Po drugie kryterium socjalne! Pracodawca nie jest uprawniony do rozdania paczek, talonów i innej pomocy świątecznej finansowanych ze środków Funduszu Socjalnego wszystkim pracownikom po równo- po prostu z okazji Świąt. Zasadniczą kwestią jest bowiem kryterium socjalne, które i w przypadku tej działalności w ramach funduszu musi być uwzględniane.  Zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy o ZFŚS „przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.”

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 20 sierpnia 2001 r. ( I PKN 579/00) , „pracodawca administrujący środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie może ich wydatkować niezgodnie z regulaminem zakładowej działalności socjalnej, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne z zasadą przyznawania świadczeń według kryterium socjalnego, to jest uzależniającego przyznawanie ulgowych usług i świadczeń wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.”  Spokojnie, przekazanie pracownikowi świadczeń rzeczowych jest możliwe, ale o ich przyznaniu decyduje już sytuacja materialna pracownika, a nie np. sam fakt nadchodzącego święta. Nie powinny być one rozdzielane między pracowników w równej wysokości niezależnie od osiąganych dochodów. Paczki świąteczne, zapomogi świąteczne i inne świadczenia z ZFŚS powinny trafić do potrzebujących pracowników, w wysokości adekwatnej do trudnej sytuacji osoby uprawnionej.

Po trzecie – podatki i składki ZUS. Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł. Tym samym pomoc świąteczna (premia świąteczna) finansowana ze środków ZFŚS jest zwolniona z podatku, do kwoty 1000 zł w ciągu roku.

Niemniej jednak rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi, zatem są one opodatkowane w całości jeśli dotyczą pracowników i ich rodzin.

Szczególna sytuacja dotyczy uprawnionych ZFŚS emerytów i rencistów. Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt. 38, świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł.

Jeżeli świadczenie przekazane pracownikom (i członkom ich rodzin) na Święta zostanie sfinansowane ze środków ZFŚS i będzie stanowiło pomoc socjalną (jego wartość zostanie uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika), to nie będzie ono podlegało także składkom ZUS na podstawie § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej  z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ponadto w przypadku składek ZUS zwolnienie ma zastosowanie również do przekazanych pracownikom na Święta paczek, bonów czy talonów.

Warto podkreślić, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 16 września 2009 r. (sygn. akt I UK 121/09), świadczenia z ZFŚS przyznane bez uwzględniania kryterium socjalnego, czyli np. wszystkim po równo, należy wliczać do podstawy składek ZUS i podatku.  Potwierdza to także wyrok SA w Łodzi z 17 października 2017 r. (sygn. akt III AUa 1406/16), w którym stwierdzono, iż: „Świadczenia nie odpowiadające kryterium indywidualizacji, wypłacane wszystkim „po równo”, stanowią po prostu premię świąteczną, a więc przychód pracownika ze stosunku pracy, a nie pomoc socjalną. Przychód taki podlega oskładkowaniu”.

Paczki świąteczne ze środków obrotowych pracodawcy:

Jak możecie się już domyślać, innym regułom podlegają świadczenia świąteczne finansowane ze środków obrotowych pracodawcy. Zasadniczym plusem jest w tym przypadku brak kryterium socjalnego. Pracodawca może zatem przekazać pracownikom po równo premię świąteczną, paczki, talony i inne świadczenia z okazji Świąt. Przyznawane pracownikom świadczenia rzeczowe i pieniężne, które są finansowane ze środków obrotowych pracodawcy podlegają jednak opodatkowaniu. Przepisy z zakresu PIT nie przewidują wyłączenia podatkowego dla tego rodzaju świadczeń. Ponadto wartość przyznanych pracownikom świadczeń z okazji Świąt, sfinansowanych ze środków obrotowych pracodawcy, należy ( co do zasady) wliczać do podstawy wymiaru składek ZUS. Dotyczy to zarówno świadczeń pieniężnych (premii świątecznych) jak i świadczeń niepieniężnych ( paczek, prezentów rzeczowych).


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ