Przywrócenie do pracy przed prawomocnością orzeczenia?

28 lutego 2019 |

Najczęściej poruszając na blogu temat nowelizacji przepisów zwracamy Waszą uwagę na zmiany w regulacji stricte pracowniczej. Ważna z punktu widzenia pracowników i pracodawców może okazać się także procedowania obecnie w Sejmie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego a także będąca na etapie konsultacji społecznych zmiana ustawy  ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Czy pracownik wróci do pracy przed prawomocnością orzeczenia?

 

Obecne brzmienie art 477(2) kpc

 

Do tej pory Sąd uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne, na wniosek pracownika mógł w wyroku nałożyć na zakład pracy obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy.

 

Nałożenie powyższego obowiązku jest podstawą dopuszczenia pracownika do dalszej pracy aż do chwili uprawomocnienia się wyroku, pomimo wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli wyrokiem sądu I instancji wypowiedzenie to zostało uznane za bezskuteczne. W wypadku uwzględnienia przez sąd II instancji apelacji pracodawcy i oddalenia powództwa nakaz ten przestaje obowiązywać. Przepis ten nie ma natomiast zastosowania w wypadku przywrócenia pracownika do pracy po rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, gdy jego okres już upłynął.

 

Zmiana art 477(2)  w nowelizacji kpc

 

Nowelizacja, którą przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3137) zbliża się dużymi krokami. I chociaż projekt jest obecnie po pierwszym czytaniu i został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, warto już teraz zapoznać się z zakresem możliwych zmian.

 

Projekt zakłada że art 477(2) kpc otrzyma następujące brzmienie:

 

„Uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, sąd na wniosek pracownika może w wyroku nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.”

 

Skąd ta zmiana? Jak wskazuje samo uzasadnienie do projektu zmian – doświadczenia praktyki wskazują, że niemal żaden proces o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne nie kończy się w terminie umożliwiającym zastosowanie instytucji z art. 477(2). Aby nadać tej instytucji realne znaczenie, należy zdaniem projektujących nową regulację przesłanki jej zastosowania poszerzyć o przywrócenie pracownika do pracy.

 

Zmiana art. 477(2)  przez projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

 

Można powiedzieć, że prawie równolegle toczą się pracę nad zmianą tego samego artykułu także poprzez Rządowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

 

Tym razem art 477(2) kpc otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne lub orzekając o przywróceniu do pracy, sąd na wniosek pracownika może w wyroku nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy”

 

Przyczyny zmian?

 

Zamiana „zakładu pracy” na „pracodawcę” wynika z konieczności dostosowania treści przepisu do przepisów Kodeksu pracy. Podmiotem zatrudniającym pracownika jest pracodawca i to tylko na niego może zostać nałożony obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika. Można orzec – zmiana raczej kosmetyczna.

 

Druga zmian jest jednak bardziej wyraźna w skutkach. Polega bowiem  na dostosowaniu treści przepisu do czasu trwania postępowań w sprawach z zakresu prawa pracy: o uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne lub przywrócenie do pracy. Do tej pory art 477(2) przewidywał możliwość nałożenia w wyroku na wniosek pracownika obowiązku dalszego zatrudnienia tylko w przypadku uznania wypowiedzenia umowy za bezskuteczne. Niemniej jednak okres trwania postępowania sądowego w pierwszej instancji w sprawach o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne znacznie przekracza okres wypowiedzenia, czyniąc omawianą regulację wprost  przepisem martwym. Powiedzmy bowiem wprost –  w praktyce nie jest bowiem możliwe uzyskanie rozstrzygnięcia sprawy przed upływem okresu wypowiedzenia.

 

Legislator wychodzi naprzeciw pracownikom, i pragnie wprowadzić możliwość nakładania również w wyroku przywracającym do pracy obowiązku pracodawcy dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy. Proponowana zmiana umożliwi zatem wykorzystanie w praktyce tej instytucji prawnej.

 

Co oznacza to w skrócie dla pracownika? W przypadku wniesienia apelacji pracownik będzie oczekiwał na ostateczne i prawomocne rozstrzygnięcie wykonując pracę na dotychczasowym stanowisku i za dotychczasowym wynagrodzeniem.

 

Czas pokaże czy projektowane zmiany – zarówno poprzez projekt zmiany kpc jak i projekt zmiany ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kar – staną się rzeczywistością prawną. Będziemy na bieżąco informować Was o zmianach w tym zakresie 🙂

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 


Skontaktuj się z doradcą

Porozmawiajmy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ