Nowości w prawie pracy – część 38 ;)

2 kwietnia 2021 |

Akty które weszły w życie:

1 .Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. 2021 poz.432)

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2021 poz. 423).

3 .Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. 2021. poz. 489)

4 .Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 poz. 573).

Projekty zmian:

 • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – projekt dotyczy zwiększenia kwoty zasiłku pogrzebowego z 4000zł do 7000zł- 1 grudnia 2020 Projekt wpłynął do Sejmu. 9 grudnia 2020- Skierowano do I czytania w komisjach, do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 16 marca 2021- Wpłynęło stanowisko rządu-   Rada  Ministrów negatywnie  opiniuje poselski  projekt  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  emeryturach  i  rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (- druk nr 823).
 • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych – projekt dotyczy propozycji odroczenia terminu wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). 22 października 2020 projekt wpłynął do Sejmu. 17 listopada 2020 skierowano do I czytania w komisjach- do Komisji Finansów Publicznych. 8 stycznia 2021 r. wpłynęło stanowisko rządu. ( Druk nr 747).
 • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy– projekt dotyczy rozszerzenia definicji mobbingu o problem niższych wynagrodzeń kobiet względem mężczyzn za taką samą pracę tej samej wartości. 2 lipca 2020 projekt wpłynął do Sejmu.7 lipca 2020 skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu. 22 lipca 2020 I czytanie na posiedzeniu Sejmu. 23 lutego 2021 wpłynęło stanowisko rządu (druk nr 463).
 • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa -projekt dotyczy wprowadzenia przepisów, które uchronią kobiety przed ponoszeniem negatywnych skutków ekonomicznych z tytułu tymczasowego obniżenia czasu pracy oraz urodzenia dziecka w czasie pandemii. 11 września 2020 projekt wpłynął do Sejmu. 30 września 2020 skierowano do I czytania w komisjach- do Komisji Finansów Publicznych. (druk nr 649)
 • Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych projekt dotyczy przywrócenia emerytur urodzonym także w innym niż 1953 rok, pełnej podstawy obliczenia emerytur, pomniejszonej w 2012 r., o kwoty pobranych tzw. emerytur wcześniejszych – pod warunkiem, że nie spełniały warunków na nabycie praw do emerytury powszechnej na podstawie art. 24 przed 1 stycznia 2013 r.  września 2020- Projekt wpłynął do Sejmu – druk nr 647. 30 września 2020 skierowano do I czytania w komisjach- do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 28 grudnia 2020 wpłynęło stanowisko rządu– negatywnie  opiniuje  senacki  projekt ustawy o  zmianie  ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk 647)
 • Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych– projekt dotyczy zniwelowania negatywnych skutków społecznych stosowania przepisów ustawy covidowej związanych z obniżeniem wysokości świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w tym zasiłków macierzyńskich w związku z wprowadzeniem mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy, w tym obniżenia wymiaru czasu pracy o maksymalnie 20 %-   14 września 2020 projekt wpłynął do Sejmu . 30 września 2020- skierowano do I czytania w komisjach-  do Komisji Finansów Publicznych (druk nr 648)
 • Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw   Projekt wpłynął do Sejmu, 22 listopada 2019 – Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu. 9 stycznia 2020 r. I czytanie na posiedzeniu Sejmu. 23 stycznia 2020 r. kontynuacja I czytania na posiedzeniu Sejmu. Skierowano do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 34).
 • Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.  Projekt dotyczy wprowadzenia możliwości przejścia na emeryturę dla osób posiadających co najmniej 40-letni okres składkowy od podstawy wymiaru nie niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników.  13 maja 2016-  Projekt wpłynął do Sejmu . 22 listopada 2019-  Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu. W dniu 13 lutego 2020 r. – I czytanie na posiedzeniu Sejmu, skierowano do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (- druk nr 32)
 • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw- projekt dotyczy zniesienia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek w postaci trzydziestokrotności prognozy przeciętnego wynagrodzenia, podniesienia najniższej emerytury i renty do wysokości 1600 złotych, a najniższej renty dla osób częściowo niezdolnych do pracy do wysokości 1200 złotych oraz wprowadzenia pojęcia najwyższej emerytury w wysokości równej sześciokrotności wynagrodzenia minimalnego w roku poprzedzającym rok przejścia na emeryturę.  19 listopada 2019 r. projekt wpłynął DO Sejmu. 8 stycznia 2020 r. projekt Skierowano do I czytania w komisjach (Komisja Polityki Społecznej i Rodziny). 15 stycznia 2020 r. odbyło się I czytanie w komisjach. 15 stycznia 2020 r. sprawozdanie komisji: wniesiono o odrzucenie projektu ustawy. (druk nr 142)
 • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy– projekt zakłada nałożenie na pracodawców obowiązku publikowania w ogłoszeniu o pracę informacji o widełkach proponowanego wynagrodzenia dla kandydata. Po art. 183e proponuje się dodanie art. 183f w brzmieniu: „Pracodawca, publikując w dowolnej formie informację o możliwości zatrudnienia pracownika na danym stanowisku pracy, uwzględnia w niej kwotę proponowanego wynagrodzenia brutto. W przypadku, w którym wskazuje się minimalną i maksymalną wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, w informacji o możliwości zatrudnienia umieszcza się wzmiankę, że kwota ta podlega negocjacji; Projekt wpłynął do Sejmu 12 grudnia 2019 r. 8 stycznia 2020 r. skierowany do I czytania na posiedzenie Sejmu. 14 lipca 2020 wpłynęło stanowisko rządu (druk nr 135).
 • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o uchyleniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.- projekt dotyczy zagwarantowania osobom pracującym w niedziele co najmniej dwóch niedziel wolnych w miesiącu oraz uchylenia ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziel i święta oraz w niektóre inne dni.  Projekt wpłynął do Sejmu 12 grudnia 2019 r. Skierowany do I czytania na posiedzenie Sejmu- 8 stycznia 2020 r.  1 czerwca 2020 – wpłynęło stanowisko rządu (druk nr 134)
 • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.. Projekt dotyczy zniesienia zasady zmniejszania lub zawieszania renty osobom, których dochody przekraczają ustalone limity; projektowane rozwiązania mają obejmować renty z tytułu niezdolności do pracy (zarówno z systemu powszechnego jak i systemu rolnego), renty socjalne oraz renty inwalidzkie w systemie służb mundurowych.  Projekt wpłynął do Sejmu 12 grudnia 2019 r. 8 stycznia 2020 r. Skierowano do I czytania w Komisjach. (druk nr 131)
 • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych– projekt dotyczy stworzenia pracownikom o bardzo długim stażu możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego; dla kobiet, które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat oraz ukończone 55 lat a także mężczyzn, mających okres składkowy i nieskładkowy co najmniej 40 lat oraz ukończone 60 lat- projekt wpłynął 23 stycznia 2020 r.. 12 lutego 2020 r. skierowano do I czytania w komisjach (- druk nr 247)
 • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych– projekt dotyczy likwidacji obowiązku opłaty składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz wprowadzenia systemu dobrowolnych składek (składki na: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) przez przedsiębiorców. Projekt wpłynął do Sejmu 5 grudnia 2019 r. Skierowany do I czytania w komisjach 12 grudnia 2019 r. (druk nr 58).
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne– dotyczy przebudowy modelu funkcjonowania OFE umożliwiającego przeniesienie środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (IKE lub ZUS) oraz wprowadzenia systemu emerytalnego opartego na czterech filarach: 1) Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) (dobrowolne, prywatne i kapitałowe); 2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS); 3) Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK); 4) Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Projekt wpłynął do Sejmu 20 grudnia 2019 r.  9 stycznia 2020 r. – I czytanie na posiedzeniu Sejmu. 12 lutego 2020 r. II czytanie na posiedzeniu Sejmy. 13 lutego 2020 r. III czytanie na posiedzeniu sejmu. 18 lutego 2020 r. ustawę przekazano Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu. 13 marca 2020 r. stanowisko Senatu – o odrzuceniu ustawy  (- druk nr. 114)
 • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych– projekt dotyczy wprowadzenia rozwiązań zmierzających do przerzucenia z wnioskodawcy na organ rentowy obowiązku przeprowadzenia postępowania w oparciu o dowody znane organowi z urzędu w stosunku do osób występujących o ponowne obliczenie podstawy emerytury górniczej w przypadku zlikwidowanych zakładów pracy. Projekt wpłynął 14 lutego 2020 r. 25 marca 2020 r. skierowany do I czytania w Komisjach. 7 sierpnia 2020 – wpłynęło stanowisko rządu. (druk nr 290).

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ