Nowości w prawie pracy- część 56 ;)

1 marca 2023 |

Poniżej przedstawiamy nasze comiesięczne zestawienie zmian w prawie pracy- tym razem za luty 2023 r.

I. AKTY, KTÓRE WESZŁY W ŻYCIE:

1. Ustawy

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (2023 r. poz. 240). -dotyczy wprowadzenia na stałe do Kodeksu pracy możliwości wykonywania pracy zdalnej oraz stworzenia podstaw dla pracodawcy do wprowadzenia i przeprowadzania, gdy jest to niezbędne dla ochrony określonych dóbr, prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu

Ustawa weszła w życie w zakresie kontroli trzeźwości z dniem 21 lutego 2023 r. a w zakresie pracy zdalnej wejdzie w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r.

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (2022 r. poz. 2461).

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 marca 2023 r., z wyjątkiem art. 10, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (2023 r. poz. 173)

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym że art. 1 pkt 2 z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

2. Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika (2023 r. poz. 317)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 21 lutego 2023 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (2023 r. poz. 291)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (2023 r. poz. 352)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2022 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

 3. Teksty jednolite

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (2023 r. poz. 343).

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (2023 r. poz. 200).

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

II. AKTY OCZEKUJĄCE NA WEJŚCIE W ŻYCIE:

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (2023 r. poz. 240). – w zakresie pracy zdalnej (regulacja wejdzie w życie 7 kwietnia 2023 r.)

III. POSTĘPY PRAC:

druk nr 2932

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Dotyczy wdrożenia do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) – 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE.

Projekt wpłynął do sejmu 11 stycznia 2023 r. Ustawa po trzech czytaniach w Sejmie. 9 lutego 2023 r. przekazano do Prezydenta i Marszałkowi Senatu.

IV. POZOSTAŁE PROJEKTY:

druk nr 2642

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych

Dotyczy dodania przepisu, zgodnie z którym pracodawca będzie obowiązany udzielić na wniosek zakładowej organizacji związkowej informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących parametrów, zasad i instrukcji, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, które mają wpływ na podejmowanie decyzji, a które mogą mieć wpływ na warunki pracy i płacy, dostęp do zatrudnienia i jego utrzymanie, w tym profilowanie.

28 września 2022 r. – skierowano do I czytania w komisjach -do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

druk nr 2113

            Poselski projekt ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Dotyczy uregulowania prawa wykonywania zawodu psychologa, a także ustalenia zasad organizacji i funkcjonowania samorządu zawodowego psychologów.

6 lipca 2022 r. –  Skierowano do I czytania w komisjach (do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny)

druk nr 1850

Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dotyczy wprowadzenia do polskiego systemu emerytalnego tzw. emerytury stażowej, która będzie przysługiwała bez względu na wiek, osobom posiadającym odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy (staż pracy).

15 grudnia 2021 r. – skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

druk nr 1829

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dotyczy poszerzenia grupy emerytów uprawnionych do podwyższenia przysługującej im emerytury do kwoty emerytury minimalnej; zgodnie z propozycją przy ustalaniu okresów składkowych i nieskładkowych, dotyczących emerytur, mają być uwzględniane także, jako okresy składkowe, okresy wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

8 grudnia 2021 r. – skierowano do I czytania w komisjach – do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

druk 1696

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Dotyczy zwiększenia skuteczności egzekucji sądowych i administracyjnych, innych niż alimentacyjne (petycja nr BKSP-145-577/19) oraz wprowadzenia zmiany w zakresie kwot wolnych od potrąceń w egzekucji z wynagrodzenia za pracę oraz z rachunku bankowego i z rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

23 czerwca 2022 r. – I czytanie na posiedzeniu Sejmu – skierowano do Komisji Sprawiedliwości
i Praw Człowieka

druk nr 1692

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw

Dotyczy wprowadzenia do polskiego systemu prawnego emerytury przysługującej wyłącznie z tytułu osiągniętego okresu ubezpieczenia tj. emerytury stażowej, dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., czyli osób objętych nowym systemem emerytalnym, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

15 grudnia 2021 r. – I czytanie na posiedzeniu Sejmu – skierowano do Komisji Polityki Społecznej
i Rodziny

druk nr 1331

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Dotyczy: wyeliminowania spod działania ustawy o pracowniczych planach kapitałowych podmiotów zatrudniających, jakimi są przewodniczący klubu lub koła albo poseł lub senator.

17 sierpnia 2021 r. – wpłynęło stanowisko rządu – Rada Ministrów negatywnie opiniuje przedłożony projekt ustawy

druk nr 1321

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Dotyczy wprowadzenia możliwości skorzystania z dodatkowej formy urlopu pracowniczego
bądź możliwości czasowego zawieszenia działalności gospodarczej, pod nazwą urlopu rodzinnego, w wymiarze do 12 miesięcy, do wykorzystania przez pracownika lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą na opiekę nad najbliższym członkiem rodziny.

23 czerwca 2021 r. – skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

druk nr 1319

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy w celu wprowadzenia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów

Dotyczy transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców
i opiekunów (uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE), która ma na celu osiągnięcie równości płci w obszarze szans na rynku pracy i traktowania w pracy w całej UE przez ułatwianie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunami godzenia życia zawodowego z prywatnym, ustanowienie minimalnych wymagań dotyczących urlopów ze względów rodzinnych (urlopów ojcowskich, rodzicielskich i opiekuńczych) oraz elastycznej organizacji pracy.

23 czerwca 2021 r. – skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

druk nr 1137

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Dotyczy wprowadzenia zmiany przewidującej wliczanie okresów prowadzenia pozarolniczej działalności w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych lub współpracy przy wykonywaniu tej działalności do okresów, od których zależą świadczenia lub uprawnienia pracownika.

20 grudnia 2021 – wpłynęło stanowisko rządu

druk 1134

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Dotyczy nadania inspektorom pracy uprawnienia do ustalania w drodze decyzji istnienia stosunku pracy w razie stwierdzenia, że stosunek prawny łączący strony ma – wbrew zawartej między nimi umowie – cechy stosunku pracy oraz określenia trybu postępowania w sprawach odwołań od decyzji o ustaleniu istnienia stosunku pracy.

14 października 2021 r. – wpłynęło stanowisko rządu – ocena negatywna

druk nr 1120

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy – Prawo przedsiębiorców

Dotyczy wprowadzenia dla osób samozatrudnionych możliwości 14-dniowego „urlopowego zawieszenia działalności gospodarczej”.

13 września 2021 r. – wpłynęło stanowisko rządu – ocena negatywna

druk nr 823

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dotyczy zwiększenia kwoty zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł. 1 grudnia 2020 projekt wpłynął do Sejmu. 9 grudnia 2020 – skierowano do I czytania w komisjach, do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

16 marca 2021 r. – wpłynęło stanowisko rządu – Rada Ministrów negatywnie opiniuje poselski  projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

druk nr 747

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Projekt dotyczy propozycji odroczenia terminu wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

8 stycznia 2021 r. – wpłynęło stanowisko rządu – Rząd  RP  negatywnie  opiniuje  poselski  projekt  ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

druk nr 649

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dotyczy wprowadzenia przepisów, które uchronią kobiety przed ponoszeniem negatywnych skutków ekonomicznych z tytułu tymczasowego obniżenia czasu pracy oraz urodzenia dziecka
w czasie pandemii.

30 września 2020 r. – skierowano do I czytania w komisjach – do Komisji Finansów Publicznych

druk 647

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Projekt dotyczy przywrócenia emerytur urodzonym także w innym niż 1953 rok, pełnej podstawy obliczenia emerytur, pomniejszonej w 2012 r., o kwoty pobranych tzw. emerytur wcześniejszych – pod warunkiem, że nie spełniały warunków na nabycie praw do emerytury powszechnej na podstawie art. 24 przed 1 stycznia 2013 r. 

28 grudnia 2020 r. – wpłynęło stanowisko rządu – negatywnie  opiniuje  senacki  projekt ustawy
o  zmianie  ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

druk nr 466

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Dotyczy przyznania uprawnień rodzicom urodzonego martwego dziecka do zasiłku pogrzebowego oraz umożliwienia tym rodzicom dochodzenia na równi prawa do urlopu macierzyńskiego poprzez usunięcie przeszkód formalnych (pojawiających się, gdy nie da się ustalić płci urodzonego martwego dziecka). 16 czerwca 2020 r. projekt wpłynął do Sejmu.

7 lipca 2020 r. – skierowano do I czytania w komisjach (Komisja Polityki Społecznej i Rodziny) – dodatkowo dnia 13 października 2021 r. skierowano do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

druk nr 463

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Projekt dotyczy rozszerzenia definicji mobbingu o problem niższych wynagrodzeń kobiet względem mężczyzn za taką samą pracę tej samej wartości.

23 lutego 2021 r. – wpłynęło stanowisko rządu – Rada Ministrów odnosi się pozytywnie do celu projektu, natomiast wyraża wątpliwości co do sposobu jego osiągniecia.

druk nr 290

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dotyczy wprowadzenia rozwiązań zmierzających do przerzucenia z wnioskodawcy na organ rentowy obowiązku przeprowadzenia postępowania w oparciu o dowody znane organowi
z urzędu w stosunku do osób występujących o ponowne obliczenie podstawy emerytury górniczej w przypadku zlikwidowanych zakładów pracy.

7 sierpnia 2020 r. – wpłynęło stanowisko rządu – ocena negatywna

druk nr 247

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Dotyczy stworzenia pracownikom o bardzo długim stażu możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego; dla kobiet, które mają okres składkowy
i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat oraz ukończone 55 lat a także mężczyzn, mających okres składkowy i nieskładkowy co najmniej 40 lat oraz ukończone 60 lat.

12 lutego 2020 r. – skierowano do I czytania w komisjach – do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

druk nr 142

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dotyczy zniesienia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek w postaci trzydziestokrotności prognozy przeciętnego wynagrodzenia, podniesienia najniższej emerytury
i renty do wysokości 1600 złotych, a najniższej renty dla osób częściowo niezdolnych do pracy do wysokości 1200 złotych oraz wprowadzenia pojęcia najwyższej emerytury w wysokości równej sześciokrotności wynagrodzenia minimalnego w roku poprzedzającym rok przejścia na emeryturę.

15 stycznia 2020 r. – sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny: wniesiono o odrzucenie projektu ustawy

druk nr 135

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Zakłada nałożenie na pracodawców obowiązku publikowania w ogłoszeniu o pracę informacji
o widełkach proponowanego wynagrodzenia dla kandydata. Po art. 183e proponuje się dodanie art. 183f w brzmieniu: „Pracodawca, publikując w dowolnej formie informację o możliwości zatrudnienia pracownika na danym stanowisku pracy, uwzględnia w niej kwotę proponowanego wynagrodzenia brutto. W przypadku, w którym wskazuje się minimalną i maksymalną wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, w informacji o możliwości zatrudnienia umieszcza się wzmiankę, że kwota ta podlega negocjacji.”

14 lipca 2020 r. – wpłynęło stanowisko rządu – opinia negatywna

druk nr 134

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o uchyleniu ustawy
o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
.

Dotyczy zagwarantowania osobom pracującym w niedziele co najmniej dwóch niedziel wolnych w miesiącu oraz uchylenia ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziel
i święta oraz w niektóre inne dni. 

1 czerwca 2020 r. – wpłynęło stanowisko rządu – projekt został oceniony negatywnie

druk nr 131

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dotyczy zniesienia zasady zmniejszania lub zawieszania renty osobom, których dochody przekraczają ustalone limity; projektowane rozwiązania mają obejmować renty z tytułu niezdolności do pracy (zarówno z systemu powszechnego, jak i systemu rolnego), renty socjalne oraz renty inwalidzkie w systemie służb mundurowych. 

8 stycznia 2020 r.  – skierowano do I czytania w komisjach – do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

druk nr 114

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków
z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne

Dotyczy przebudowy modelu funkcjonowania OFE umożliwiającego przeniesienie środków
z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (IKE lub ZUS) oraz wprowadzenia systemu emerytalnego opartego na czterech filarach: 1) Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) (dobrowolne, prywatne i kapitałowe); 2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS); 3) Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK); 4) Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

13 marca 2020 r. – stanowisko Senatu – wnosi o odrzucenie ustawy – niezakończone prace
nad ustawą

druk nr 58

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Dotyczy likwidacji obowiązku opłaty składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz wprowadzenia systemu dobrowolnych składek (składki na: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe
i chorobowe) przez przedsiębiorców.

12 grudnia 2019 r. – skierowano do I czytania w komisjach – do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

druk nr 34

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw  

Dotyczy przyznania osobom, które przez co najmniej 10 lat były członkami ochotniczej straży pożarnej dodatku do emerytury w wysokości 20 zł za każdy udokumentowany rok, podczas którego ubezpieczeni brali bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

23 stycznia 2020 r. – kontynuacja I czytania na posiedzeniu Sejmu – skierowano do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

druk nr 32

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dotyczy wprowadzenia możliwości przejścia na emeryturę dla osób posiadających co najmniej 40-letni okres składkowy od podstawy wymiaru nie niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników.

13 lutego 2020 r. – I czytanie na posiedzeniu Sejmu – skierowano do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ