Standardy ochrony małoletnich i nowe obowiązki pracodawców związane z zatrudnieniem

14 marca 2024 |

15 lutego 2024 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, które nakładają na pracodawców zatrudniających osoby do pracy z dziećmi i inne podmioty zajmujące się wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem i opieką nad małoletnimi, nowe obowiązki.

Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich

Nowy obowiązek dotyczy organów zarządzających jednostkami systemu oświaty (przedszkola, szkoły i schroniska młodzieżowe) oraz innymi placówkami oświatowymi, opiekuńczymi, wychowawczymi, resocjalizacyjnymi, religijnymi, artystycznymi, medycznymi, rekreacyjnymi, sportowymi lub związanymi z rozwijaniem zainteresowań, do których uczęszczają albo w której przebywają małoletni, a także organizatorów tychże działalności oraz podmioty świadczące usługi hotelarskie, turystyczne czy prowadzące inne miejsca zakwaterowania zbiorowego.

Zgodnie z założeniami ustawy standardami ochrony małoletnich są wewnętrzne procedury dostosowane do charakteru działalności danego podmiotu, w szczególności obejmujące:

 • zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
 • zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
 • procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”;
 • zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
 • zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
 • zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
 • osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
 • sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.

Procedury powinny obejmować także:

 • wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone;
 • zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet;
 • procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie;
 • zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

W przypadku podmiotów świadczących usługi hotelarskie oraz turystyczne i prowadzące inne miejsca zakwaterowania zbiorowego standardy dodatkowo powinny określać zasady i procedury identyfikacji małoletniego przebywającego w obiekcie hotelarskim i jego relacji w stosunku do osoby dorosłej, z którą przebywa w tym obiekcie.

Wprowadzone regulacje powinny uwzględniać sytuację dzieci niepełnosprawnych, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także powinny być dostępne i zrozumiałe dla osób małoletnich. Podmioty obowiązane do ich wydania mają obowiązek umieszczenia ich na swojej stronie internetowej, a także wywieszenia w widocznym miejscu w lokalu, w wersji zupełnej oraz skróconej, przeznaczonej dla małoletnich.

Ustawodawca przewidział 6 miesięczny termin od dnia wejścia w życie ustawy na wprowadzenie przez wskazane podmioty standardów ochrony małoletnich. Niewykonanie obowiązku w terminie zagrożone jest karą grzywny do 250 zł albo karą nagany.

Jakie jeszcze obowiązki dla pracodawców i innych podmiotów wprowadza nowelizacja?

Zgodnie z nowymi regulacjami, przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub  przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowywaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem  sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub z opieką nad nimi, pracodawca lub inny organizator takiej działalności ma obowiązek uzyskania informacji, czy dane tej osoby, są zgromadzone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

Obowiązki osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie, zobowiązana jest do przedłożenia pracodawcy lub innemu organizatorowi informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziałach XIX i XXV Kodeksu karnego (tj. przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności),  przestępstwa handlu ludźmi, znęcania się, a także przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.

W przypadku, gdy taką osobą jest obywatel innego państwa niż Polska, dodatkowo powinien przedłożyć pracodawcy lub innemu organizatorowi informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej i wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi.

Nowym obowiązkiem jest także konieczność złożenia pracodawcy lub innemu organizatorowi oświadczenia o państwie lub państwach, zamieszkania w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Polska i państwo obywatelstwa, oraz jednoczesne przedłożenie pracodawcy lub innemu organizatorowi informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi.

W przypadku gdy prawo państw obcych nie przewiduje wydawania informacji do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, przedkłada się informację z rejestru karnego tego państwa. Natomiast, gdy prawo państwa obcego nie przewiduje również wydawania stosowanej informacji z rejestru karnego lub w danym państwie nie prowadzi się takiego rejestru, osoba ubiegająca się o zatrudnienie zobowiązana jest złożyć pracodawcy lub innemu organizatorowi odpowiednie oświadczenie o niekaralności za przestępstwa odpowiadające polskim regulacjom wskazanym powyżej. Dodatkowo w oświadczeniu powinna znaleźć się informacja, że dana osoba nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.

Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ